Hem      Affärskontakt      Resa till Kina        Lär dig kinesiska       Kontakt     
 
 
 
 

 
 
Asien- Skandinavisk intresse föreningens stadgar.
  reviderad 25 Mars 2009
              ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
 • Föreningens namn och syfte
  Föreningens namn är Asien- Skandinavisk intresse föreningen. Föreningens engelska namn är Asian- Scandinavia Exchange Information center. Hädanefter kallad ASIF. ASIF är en ideell Svensk förening för alla som är intresserade av att utbyta information med världen. Föreningen är politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden. Föreningens syfte är att utbyta/ informera om, kultur, historia, samhällsliv samt näringsliv mellan Skandinavien och Asien, speciellt med Kina då vi vill stimulera ett allsidigt Kinaintresse i Sverige.

 • Föreningens uppbyggnad
  ASIF har sitt säte i Kristinehamn och är uppbyggd av fysiska personer fungerande som ett opartiskt samarbetsorgan för all som har intresse, även företag, organisationer, myndigheter med syfte att bidra till ett växande nätverk inom ett brett område mellan de olika kontinenterna. Mellan de ordinarie mötena är föreningsstyrelsen föreningens högsta beslutande organ.

Ordförande fungerar som juridisk person (firmatecknare)

 • Medlemskap
  Medlemskap i ASIF vinns genom anmälan till styrelsen. Årsavgift erläggs från och med inträdes året.
  Önskar medlem utträda skall anmälan härom skriftligen ske till styrelsen med minst sex månaders varsel. Årsavgift erläggs till och med det år under vilket anmälan om utträde sker. Medlem kan på grund av motiverad hemställan från styrelsen uteslutas ur ASIF genom beslut med 2/3 majoritet på ordinarie möte. Medlem som ej betalar sin årsavgift efter påminnelse förlorar automatiskt medlemskapet

 • Verksamhetsår
  Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

 • Föreningsstyrelsen
  ASIF står under ledning av en styrelse som består av föreningens ordförande samt ytterligare minst 4 och högst 5 ledamöter, som representanter för medlemmarna. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, liksom ett arbetsutskott.
  Föreningsstyrelsen sammanträder så ofta som detta är påkallat, dock minst 2 gånger om året. För att styrelsen skall vara beslutsför fordras att minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller mötesordförandens utslagsröst.

  Föreningsstyrelsen har till uppgift:
 • Att verkställa fattade beslut
 • Att samordna och leda föreningens verksamhet
 • Att fastställa föreningens budget
 • Att svara för föreningens administrativa uppgifter
 • Att föreslå stämman en verksamhetsplan för det kommande året

 • Ordinarie Årsmöte har till uppgift:
 • Att fastställa föreningens stadgar
 • Att behandla verksamhets- och revisionsberättelse
 • Att fatta beslut angående ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
 • Att behandla motioner och kommitté- och föreningsstyrelseförslag samt att diskutera och anta verksamhetsplan för det kommande året
 • Att välja ledamöter och suppleanter till föreningsstyrelsen. Föreningens ordförande väljs särskilt.
 • Att välja revisorer samt suppleanter för dessa
 • Att fastställa medlemsavgift för nästa år.
 • att utse valberedning inför nästa möte

På mötet äger varje ledamot yttranderätt. Valda ombud och föreningsstyrelsens ledamöter samt suppleant vid ledamots bortovaro har rösträtt. Ledamot av föreningsstyrelsen äger dock ej rösträtt i frågor som rör dess ansvarsfrihet.

 • Föreningsstyrelsens arbetsutskott
  Föreningsstyrelsen skall inom sig för mandatperioden utse ett arbetsutskott bestående av minst tre ledamöter. Arbetsutskottet är ansvarigt inför föreningsstyrelsen.

Arbetsutskottet har till uppgift:

 • att verkställa av föreningsstyrelsen fattade beslut
 • att förbereda föreningsstyrelsens sammanträden
 • att i övrigt besluta och handlägga frågor enligt föreningsstyrelsens direktiv
 • Revision
  Föreningsrevisor skall fortlöpande granska föreningens verksamhet. Föreningsstyrelsen skall till revisor överlämna ekonomisk berättelse och resultat- och balansräkning senast en månad före stämman. Revisionen skall vara avslutad och revisors berättelse föreningsstyrelsen tillhanda senast två veckor före stämman
 • Stadgeändringar
  Ändring av föreningens stadgar skall beslutas av ordinarie möte, varvid två tredjedelar av rösterna erfordras.
 • Upplösning
  ASIF upplöses om två på varandra följande ordinarie stämmor beslutar härom med på vardera mötet tre fjärdedelars majoritet. Den sista stämman skall då besluta hur föreningens medel skall fördelas.
 •  

   

   
   
   
    Top
  ASIF @2010